El Grupo Folklore 『Misty』

Fukuda Kazuhiro (  Kena )
Terao Yuki   ( Charango)
Kohno Eiji    (Guitarra/Charango)
Obata Miyuki   ( Vocalista)